Otevírací doba pobočky Homole (Č. Budějovice) je v PO - PÁ od 8:00 do 17:00. SO od 8:00 do 12:00.

Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.prodomosline.cz je firma PRODOMOS s.r.o., se sídlem Budějovická 199, 370 01 Homole (České Budějovice), IČ 281 04 854, DIČ CZ28104854, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Českých Budějovicích (dále jen prodávající). Kontaktní údaje: e-mail: prodomos@prodomos.cz, telefon: +420 601 330 900.

Tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „VOP") jsou vydány v souladu s ustanoveními § 1751 odst.1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, doplňují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník" či „kupující") prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách www.prodomosline.cz (dále jen „e-shop") a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy. Učiněním objednávky zákazník bez výhrad akceptuje tyto VOP.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v  rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a  obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v  českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.
Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Obrázky u výrobků jsou pouze ilustrační a dodané zboží se může lišit ve vzhledu a barvě. V některých případech, pokud není k dispozici objednané zboží, zasíláme automaticky zboží se stejnými parametry za stejnou cenu. Vždy jsme vedeni snahou o co nejrychlejší vyřízení objednávky a vždy tak činíme pouze v zájmu našich zákazníků.

Pokud není výrobek poškozený, není důvodem k jeho reklamaci vzhled mírně odlišný od vyobrazení na e-shopu. Snažíme se, aby se vyobrazení výrobku v jeho popisu co nejvíce blížilo skutečnosti, není však v našich silách fotografovat všechno zboží v každé zásilce.

 

2) UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do  svého uživatelského rozhraní. Ze  svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V  případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z  webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je  kupující povinen uvádět správně a  pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je  kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v  uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za  správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je  povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k  přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z  kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a  to  zejména s  ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3) UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve  webovém rozhraní obchodu je  informativního charakteru a  prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se  nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a  to  včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z  přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v  platnosti po  dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za  individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o  nákladech spojených s  balením a  dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a  dodáním zboží uvedené ve  webovém rozhraní obchodu platí pouze v  případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve  webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 • informace o nákladech spojených s  dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Před odesláním objednávky je zákazník oprávněn kontrolovat a měnit požadované množství plnění, dopravu a zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky kupující vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah. To znamená, že podmínkou pro uzavření smlouvy prostřednictvím e-shopu je také přijetí objednávky zákazníka prodávajícím. Přijetí objednávky od zákazníka prodávající oznámí zákazníkovi zasláním potvrzení na uvedenou e-mailovou adresu spolu s číslem zakázky. Za případné chyby při přenosu dat nenese firma PRODOMOS s.r.o. odpovědnost. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Kupující souhlasí při uzavírání kupní smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku si v tomto případě hradí kupující sám (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.).
Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím e-mailových zpráv.

 

4) OBJEDNÁNÍ A POTVRZENÍ ZBOŽÍ

Nabízíme Vám možnost nákupu z pohodlí Vašeho domova, kde můžete nakupovat "NONSTOP". Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu nebo osobně na naší adrese. Aby mohl prodávající zákazníkovu objednávku přijmout a zpracovat, je nutné, aby zákazník do objednávky uvedl své jméno a příjmení či název u právnické osoby, jméno a příjmení osoby jednající za právnickou osobu, IČ, adresu, email, telefon. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, která neobsahuje povinné identifikační údaje o zákazníkovi. Internetových cen se nelze dožadovat na našich kamenných prodejnách nebo skladech bez předchozí objednávky přes náš e-shop www.prodomosline.cz.

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem nebo telefonicky. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

V případě, že si zákazník zvolí způsob dopravy, který neodpovídá povaze zboží, které si objednal (např. vyšší hmotnost, větší objem, zakázková výroba, ...) nebo v případě, že zvolí možnost "Nevíte si rady?", bude kontaktován naším pracovníkem, který ho bude o těchto skutečnostech informovat a nabídne mu adekvátní dopravné. Až po odsouhlasení zákazníkem bude objednávka postoupena k vyřízení. V případě, že zákazník s cenou a způsobem dopravy nebude souhlasit, objednávka bude na jeho žádost  bez problémů zrušena.

Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách vycházejí z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Podmínkou pro naplnění platnosti Vaší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň cenovou nabídkou a návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy (faktury) kupujícím.

V průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. Ceny platné na našem e-shopu www.prodomosline.cz se odvíjí od minimálního odběrného množství konkrétních položek, které jsou specifikované v nákupním košíku a jsou platné pouze pro klienty, kteří řádně objednají zboží prostřednictvím internetové objednávky. Ceny inzerované na www.prodomosline.cz nejsou v plném rozsahu sortimentu platné pro maloobchodní prodejny PRODOMOS s.r.o.

Osobní odběr materiálů za internetové ceny na pobočkách je možný u převážné většiny inzerovaných materiálů, pouze je nutné uskutečnit objednávku přes internetový portál www.prodomosline.cz nebo se domluvit předem s pracovníky firmy PRODOMOS s.r.o. Internetových cen se nelze dožadovat na našich kamenných prodejnách nebo skladech bez předchozí objednávky přes náš e-shop www.prodomosline.cz.

 

5) CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Budějovická 199, 370 01 Homole (České Budějovice)
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 229847816/0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“)

Společně s  kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s  balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i  náklady spojené s  dodáním zboží.

V  případě platby v  hotovosti či v  případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V  případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle údajů na faktuře.

V  případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s  uvedením  variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v  případě, že ze strany kupujícího nedojde k  dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z  ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v  obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na  základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z  přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v  elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v  případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  

6) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Zrušení objednávky může proběhnout telefonicky (+420 601 330 900) nebo jiným komunikačním prostředkem (např. e-mailem prodomos@prodomos.cz).

V případě, že objednané zboží nebude mít prodávající v dostatečném množství na skladě nebo nebude možné jej z jiných důvodů dodat včas zákazníkovi (zboží je dočasně nedostupné, nevyrábí se, z důvodu stahování výrobku apod.), oznámí prodávající zákazníkovi tuto skutečnost ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky zákazníka prodávajícím a objednávka se okamžikem oznámení považuje za neuskutečněnou (tj. ruší se), nedohodnou-li se prodávající a zákazník jinak.

 

7) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle  ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i  zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o  dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a  od  kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v prvním odstavci čl.7 nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má  kupující v  souladu s ustanovením §  1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od  kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v  případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od  kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v  předchozí větě. Pro odstoupení od  kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od  kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na  adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího

V  případě odstoupení od kupní smlouvy, se kupní smlouva od  počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s  navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V  případě odstoupení od kupní smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od  kupní smlouvy kupujícím, a  to  stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s  tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na  úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V  případech, kdy má kupující v  souladu s ustanovením §  1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od  kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V  takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající má možnost si z vrácené částky odečíst poměrnou část kupní ceny odpovídající snížení hodnoty zboží a náklady na uvedení do původního stavu.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a  kupujícím uzavřena s  rozvazovací podmínkou, že dojde-li k  odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Podmínky pro vrácení zboží v zákonné lhůtě:

 • zboží bude vráceno kompletní a v původním stavu
 • zboží nemá být jakkoliv poškozeno
 • zboží nemá jevit známky opotřebení a používání
 • prodávající upozorňuje, že dobírky nepřebírá
 • vrácení zboží bez udání důvodu je možné pouze do 14dní od doručení zásilky
 • u zakázkové výroby kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit nároky plynoucí z jeho bezdůvodného obohacení spočívající ve snížení hodnoty vraceného zboží.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

 

8) PODMÍNKY DOPRAVY

viz. sekce Doprava.

V  případě, že  je  způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a  případné dodatečné náklady spojené s  tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v  objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V  případě, že je z  důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v  objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s  opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s  jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a  v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V  případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

9) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je ve většině případů od 48 hodin do 7 dnů nejpozději do 21 dní, není-li uvedeno jinak v Podmínkách dopravy.

V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

 

10) PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Při přebírání objednaného zboží je zákazník nebo příjemce povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda není zboží porušené a poškozené. Pokud příjemce zjistí jakékoliv  poškození zboží, oznámí tuto skutečnost ihned přepravci, který sepíše zápis o škodě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Podpisem přepravci stvrzujete, že jste zásilku převzali v pořádku a nepoškozenou. Pokud poškozenou zásilku zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Do doby zaplacení zboží je zboží majetkem prodávajícího.

Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Zákazník si zároveň překontroluje počet balíků na přepravním listě, který musí být shodný se skutečným počtem doručených balíků. V případě, že se počet balíků na přepravním listě neshoduje s počtem balíků doručovaných, zákazník přebere zásilku s výhradou v přepravním listě a reklamaci nahlásí prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, reklamace na chybějící balík/y nebude uznána. Zákazník je povinen svým podpisem potvrdit doklad o převzetí. Převzetí zboží zákazníkem je možné až po jeho úplném zaplacení a potvrzení dokladu o převzetí. 

V případě, že zákazník po rozbalení zásilky zjistí, že je zboží poškozeno, bez zbytečného odkladu to oznámí telefonicky nebo emailem prodávajícímu. Pro kladné vyřízení reklamace u dopravce je NUTNÉ, aby zákazník poskytl prodávajícímu svou plnou součinnost a to především v doložení fotografií poškozeného zboží, včetně veškerého obalového materiálu, výplně zásilky a detailu adresního štítku. V opačném případě nemůže být reklamace u dopravce uznána.

 

11) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující. Výměna a vrácení zboží bez udání důvodu je možné pouze do 14 dnů od doručení zásilky. Výměna zboží není možná u zahradního nábytku a velkoobjemového sortimentu (EPS + XPS polystyreny, cihly).

 

12) REKLAMACE A ZÁRUKA

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

Postup při reklamaci:

 • informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně a dále postupujte dle pokynů reklamačního pracovníka
 • po vyzvání zboží zašlete doporučeně (ne na dobírku) na adresu: Budějovická 199, Homole 370 01
 • do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu, (Reklamační formulář) a prokázaní nákupu zboží v našem obchodě (doporučujeme fakturu nebo jiný doklad o nabytí)
 • Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

Reklamace při doručování ČP:
Náhradu škody za poškozený balík vyplatí ČP pouze příjemci, který reklamuje škodu při jejím převzetí.  Reklamaci uplatňuje VŽDY příjemce, jakákoliv aktivita za strany odesílatele není možná. Reklamační podmínky České pošty jsou takové, že pokud zjistí adresát poškození zásilky až po převzetí, případně po rozbalení, má možnost toto reklamovat. Dostaví se na jakoukoli poštu (nejlépe tu, co mu zásilku vydávala), kde reklamuje poškození zásilky. S sebou vezme zásilku a všechny její součásti a případné úlomky a občanský průkaz. Čím dříve přijde, tím lépe. Na poště s ním pověřený pracovník sepíše "Zápis o poškození zásilky" a na základě něho dojde k projednání škodní události. Škodu v tomto případě na České poště uplatňuje adresát. 

Reklamace při doručování ostatními přepravci:
viz Postup při reklamaci. Při nahlášení reklamace je nutné zaslat fotky zásilky v tom stavu, v jakém byla dodána, tzn. zásilka i se všemi jejími součástmi včetně případných úlomků a veškerý obalový materiál, ve kterém byla přepravovaná.

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné zjevné vady nebo poškození vzniklé během přepravy. Tuto skutečnost je nutné sdělit prodávajícímu do dvou pracovních dní od převzetí zboží.

Poznámka: Pokud není výrobek poškozený, není důvodem k jeho reklamaci vzhled mírně odlišný od vyobrazení na e-shopu – podle Obchodních podmínek mohou být obrázky ilustrační. Snažíme se, aby se vyobrazení výrobku v jeho popisu co nejvíce blížilo skutečnosti, není však v našich silách fotografovat všechno zboží v každé zásilce.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

Volbu způsobu reklamace má kupující.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

13) DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve  smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@prodomos.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:  000  20  869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je  možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je  kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a  o  změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

14)  ODPOVĚDNOST

Naše firma neposkytuje žádné záruky a garance kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na internetových stránkách jejích obchodů, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách společnosti nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval. Informace uvedené na stránkách mohou být zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Může také kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.
Společnost PRODOMOS s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

 

15)  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající, jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) účinného ode dne 25.05.2018, zpracovává za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy osobní údaje, a to zejména formou shromažďování, ukládání na nosiče informací, uchovávání, zpřístupňování vymezeným zaměstnancům prodávajícího, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení/obchodní firma, adresa, e-mail, telefonní číslo, případně IČO, DIČ/rodné číslo.

Kupující, jakožto subjekt údajů, prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu sdělit prodávajícímu případnou změnu v jeho osobních údajích. 

Kupující poskytuje osobní údaje dobrovolně za účelem realizace práv a povinností vyplívajících z kupní smlouvy, a pro účely vedení uživatelského účtu. 

V případě, že kupující neposkytne osobní údaje alespoň v minimálním požadovaném rozsahu, není možno realizovat předmět plnění kupní smlouvy a nedojde k uzavření Smlouvy. V takovém případě bude k poskytnutým osobním údajům přistupováno, jako k údajům v předsmluvní fázi, a budou vymazány do 3 měsíců od jejich poskytnutí. 

Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. 

Kupující souhlasí s poskytnutím osobních údajů třetím stranám, předně společnosti Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727, provozující server „www.heureka.cz“, za účelem vyhodnocování spokojenosti zákazníků, kvality poskytovaných služeb a prodávaného zboží.

Osobní údaje poskytnuté v souvislosti s kupní smlouvou budou zpracovávány po dobu 3 let od poslední dokončené objednávky. 

Osobní údaje budou zpracovávány manuálně nebo automatizovaným způsobem v elektronické či tištěné podobě.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží však nebudou osobní údaje prodávajícím, bez předchozího souhlasu kupujícího, předávány třetím stranám. 

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení 
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za opakované poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Bližší podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů jenž jsou zpracovávány prodávajícím včetně práv kupujícího, jako subjektu údajů dle GDPR, jsou specifikovány zde:  https://www.prodomosline.cz/osobni-udaje.html